Zrównoważona działalność

Zrównoważona działalność

Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Bezpieczeństwo pacjentów jest głównym celem firmy Aidian w zakresie wszystkich jej działań. Skupiamy się przede wszystkim na zrównoważonym rozwoju w dziedzinie środowiska, opieki zdrowotnej oraz sferze społecznej i zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia w tych obszarach.

Zrównoważona działalność spółki Aidian

Aidian zobowiązuje się pracować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony oraz do udoskonalać etyczne praktyki pracy. Odpowiedzialność, etyka i zgodne z prawem praktyki biznesowe są istotne dla Aidian we wszystkich sytuacjach. Nasze działania kierują się firmowym Kodeksem Etycznego Postępowania oraz firmowym Regulaminem, a nasi pracownicy przestrzegają najwyższych standardów etycznych i praktyk biznesowych. Ponadto działania i procesy pracy spółki Aidian kierują się szeregiem obowiązkowych wytycznych i ściśle określonych zasad firmy.

Chcemy, aby nasza firma rosła i rozwijała działalność biznesową w perspektywie długoterminowej, w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Bezpieczeństwo pacjentów jest głównym celem wszystkich działań firmy Aidian. Chcemy oferować produkty, które sprzyjają sprawnej i płynnej opiece zdrowotnej. Za pośrednictwem naszych produktów włączamy się do walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR), jednym z największych globalnych zagrożeń dla zdrowia.

Skupiamy się przede wszystkim na trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowisku, zdrowiu i aspekcie społecznym. Dążymy do ciągłego doskonalenia w tych obszarach i chcemy osiągnąć wysokie cele, które sobie wyznaczyliśmy.

Nasze zobowiązania wobec zewnętrznych inicjatyw

UN Global Compact

Jesteśmy dumnym członkiem UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. UN Global Compact wspiera firmy w prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu, dopasowując ich działania i strategie do ogólnie przyjętych zasad w zakresie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją.

Zobacz nasz Sustainability Report 2023.

Responsible Care®

Jesteśmy członkiem międzynarodowego programu zrównoważonego rozwoju Responsible Care. Responsible Care to dobrowolna inicjatywa światowego przemysłu chemicznego, której celem jest nieustanne ulepszanie i udoskonalanie wyników w sferze ochrony środowiska, zdrowia, ochrony i bezpieczeństwa. Fińska Federacja Przemysłu Chemicznego koordynuje wdrażanie programu Responsible Care w Finlandii.