CRP i infekcje dolnych dróg oddechowych

CRP i infekcje dolnych dróg oddechowych

POC badanie CRP pomaga w diagnozowaniu, monitorowaniu i optymalnym dopasowaniu antybiotyków w przypadku infekcji dolnych dróg oddechowych.

POC badanie CRP pomaga w podjęciu decyzji o przepisaniu antybiotyków i leczeniu infekcji dolnych dróg oddechowych

POC badanie CRP jest pomocne przy wstępnej diagnozie, leczeniu i monitorowaniu infekcji dolnych dróg oddechowych (LRTI), w tym pozaszpitalnego zapalenia płuc, ostrego zapalenia oskrzeli i nagłego zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Właściwe używanie antybiotyków ma kluczowe znaczenie dla spowolnienia rozwoju oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). Dlatego antybiotyki powinny być przepisywane wyłącznie tym pacjentom, którym przyniesie korzyści. POC badanie CRP przed przepisaniem antybiotyków prowadzi do właściwego stosowania antybiotyków w ramach opieki zdrowotnej.

Zalecenia kliniczne Dutch vollege of General Practitioners (Holenderski Związek Lekarzy Rodzinnych) i Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (NICE) w Wielkiej Brytanii zalecają połączyć POC badanie CRP z oceną kliniczną jako pomoc w diagnozowaniu i przepisywaniu antybiotyków w przypadku infekcji dolnych dróg oddechowych (LRTI) w ramach POZ1-2. Obydwie dyrektywy zalecają podobne wartości odcięcia jako wskazówkę przepisywania antybiotyków (patrz tabela poniżej).

Zalecane wartości odcięcia (cut-off) CRP w diagnostyce LRTI u dorosłych1-2

Wartość CRP i obecność infekcji bakteryjnejZaleca się podanie antybiotyków

<20 mg/l

Mało prawdopodobne zakażenie bakteryjne
Nie zaleca się podania antybiotyków
20-100 mg/l
Możliwe zakażenie bakteryjne

Antybiotyki należy przepisać w przypadku wysokiego ryzyka skomplikowanego przebiegu1

Należy rozważyć przepisanie antybiotyków dopiero w miarę nasilenia się objawów2
>100 mg/l
Bardzo prawdopodobne zakażenie bakteryjne
Antybiotyki są zalecone

Wysokie ryzyko zapalenia płuc

Ostra infekcja

Wartości odcięcia CRP są użyteczną pomocą w przepisywaniu antybiotyków, ale zawsze należy je interpretować w kontekście obrazu klinicznego pacjenta. Szczególnie u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka może być konieczne zastosowanie antybiotyków, nawet jeżeli poziom CRP nie jest znacząco podwyższony. Wynik testu CRP 1-2 dni po rozpoczęciu infekcji określa rzeczywisty stopień nasilenia choroby.

Wartości CRP są przydatne w monitorowaniu przebiegu choroby i reakcji na leczenie

Seryjne pomiary CRP pomagają w ocenie przebiegu infekcji i skuteczności leczenia antybiotykami4. Okres półtrwania CRP wynosi 19 godzin i spada po podaniu antybiotyków. Wytyczne kliniczne ERS i ESCMIC zalecają wykonanie pomiaru CRP u hospitalizowanych pacjentów z zapaleniem płuc w dniu przyjęcia oraz 3. lub 4. dnia pobytu w szpitalu4. Brytyjskie wytyczne NICE zalecają również zbadanie poziomu CRP u pacjentów z pozaszpitalnym zapaleniem płuc podczas przyjęcia do szpitala i powtórzenie badania po 2-3 dniach2. Jeśli po kilku dniach leczenia antybiotykami stężenie CRP się nie obniża, może to oznaczać, że terapia nie jest skuteczna. Poziomy CRP, zwłaszcza 4. dnia, mają wysoką ujemną wartość predykcyjną dla powikłań zapalenia płuc5.

Literatura

  1. Verheij T et al. NHG-Standaard Acuut hoesten. [Dutch College of General Practitioners Guidelines on Acute Cough]. Huisarts Wet, 2011. https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/acuut-hoesten
  2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline - Pneumonia in adults: diagnosis and management, 2014.
  3. Bruns AH, Oosterheert JJ, Hak E et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
  4. Woodhead M et al. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections. Clin Microbiol Infec 2011; 17:E1-E9.
  5. Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. C-Reactive Protein Is an Independent Predictor of Severity in Community-acquired Pneumonia. Am J Med 2008; 121(3):219-225.